Regulamin sklepu internetowego ebarista.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 • 1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działajacego pod adresem https://ebarista.pl przez prowadzonego przez firmą ATP Paweł Słyk z siedzibą w Otwocku

 • 2. Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie (przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w licznie mnogiej i odwrotnie):

  • 2.1. Usługodawca ? ATP Paweł Słyk, 05-400 Otwock, ul. Górna 59, NIP 532-187-13-56. Dane kontaktowe Usługodawcy: numer tel. (22) 7795733, dostępne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30 - 16.30, (dni robocze) adres e-mail: sklep@ebarista.pl,

  • 2.2. Użytkownik - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy ustawy przyznają zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

  • 2.3. Sklep internetowy - prowadzony przez Usługodawcę pod adresem ebarista.pl sklep internetowy umożliwiający zakup Artykułów;

  • 2.4. Artykuły ? części do urządzeń wyposażenia gastronomicznego, prezentowane w chwili składania zamówienia w Sklepie internetowym, będące przedmiotem sprzedaży. Informacje o Artykułach dostępnych w Sklepie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

  • 2.5. Cennik - ceny Artykułów dla poszczególnych rodzajów częsci,

  • 2.6. Konto - panel przydzielony Użytkownikowi na potrzeby rejestracji i dostępu do Sklepu internetowego, zawierający dane Użytkownika, w tym jego dane osobowe podane w procesie Rejestracji,

  • 2.7. Rejestracja - podanie danych przez Użytkownika w celu założenia Konta niezbędnego do korzystania ze Sklepu internetowego i wyrażenie stosownych zgód na korzystanie ze Sklepu internetowego,

  • 2.8. Regulamin - niniejszy regulamin, który stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z póz. zm.).

 • 3. Składanie zamówień w Sklepie internetowym przez witrynę Usługodawcy jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych urządzenia końcowego:

  • 3.1. Przeglądarka m. in.:

   • 3.1.1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub

   • 3.1.2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub

   • 3.1.3. Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

  • 3.2. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 1024 pikseli,

  • 3.3. połączenie z siecią Internet,

  • 3.4. dostęp do skrzynki pocztowej e-mail.

 

§ 2. Strony i przedmiot sprzedaży

 • 1. Usługodawca prowadzi w Sklepie internetowym sprzedaż Artykułów za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.atp-czesci.pl na terenie Polski. Do dokonania zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego niezbędna jest Rejestracja i założenie Konta.

 • 2. Przedmiotem umów sprzedaży zawieranych w Sklepie internetowym są Artykuły, oznaczone informacją "Produkt dostępny", z zastrzeżeniem postanowień §4 ust. 5 i 6.

 • 3. Usługodawca kieruje swoje usługi jedynie do podmiotów będących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny.

 

§ 3. Rejestracja

 • 1. Rejestracja w Sklepie internetowym odbywa się poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego wymagającego podania numeru NIP, podanie adresu e-mail stanowiącego login oraz hasła, zaakceptowanie Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania ze Sklepu internetowego. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywującym Konto. Po jego otwarciu należy dokonać pierwszego logowania.

 • 2. Rejestracja w Sklepie internetowym umożliwia dostęp do Konta oraz korzystanie ze Sklepu internetowego m.in. z funkcjonalności takich jak indywidualna oferta, podgląd historii zamówień, zwrotów i reklamacji, książka adresowa oraz dedykowane oferty i promocje oraz dedykowane informacje i porady.

 

§ 4. Składanie zamówień

 • 1. Warunkiem zakupu Artykułów za pośrednictwem Sklepu internetowego jest założenie Konta na stronie  ebarista.pl zgodnie z § 3 Regulaminu.

 • 2. Zamówienia składane są elektronicznie poprzez Sklep internetowy. Użytkownik składa zamówienie poprzez wybór Artykułu w Sklepie internetowym i dodaniu do go koszyka.

 • 3. Podstawowym warunkiem przyjęcia i realizacji dokonanego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika wzoru zamówienia udostępnionego w Sklepie internetowym i zatwierdzenie go poprzez przycisk ?Zamawiam i płacę?.

 • 4. Potwierdzenie otrzymania przez Usługodawcę zamówienia jest dokonywane przez Usługodawcę drogą e-mailową na adres Użytkownika wskazany w zamówieniu, najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi jeszcze zawarcia umowy sprzedaży Artykułów.

 • 5. W terminie maksymalnie 6 dni roboczych od potwierdzenia otrzymania zamówienia Usługodawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji oraz dostępność Towaru i określi termin jego realizacji.

 • 6. W przypadku braku dostępności zamówionego Artykułu Usługodawca w terminie maksymalnie 6 dni roboczych od dnia potwierdzenia otrzymania zamówienia wysyła do Użytkownika e-mailem lub przedstawia kontaktując się za pomocą podanego przez Użytkownika przy Rejestracji numeru telefonu propozycję zmian co do trybu dalszej realizacji zamówienia (anulowanie zamówienia w części lub w całości, uzgodnienie nowego terminu, zamiana Artykułu niedostępnego na dostępny). W przypadku uzgodnienia nowych warunków realizacji zamówienia Usługodawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji. W przypadku nieuzgodnienia nowych warunków zamówienia lub w przypadku brak odpowiedzi ze strony Użytkownika w terminie 3 dni roboczych od wysłania ww. e-maila lub próby kontaktu za pomocą podanego przy rejestracji numeru telefonu w celu uzgodnienia nowych warunków zamówienia, uznaje się za brak akceptacji przez Użytkownika wprowadzonych zmian i anulowanie zamówienia.

 • 7. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia przez Usługodawcę zgodnie z postanowieniami ustępów 5 lub 6, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Artykułów.

 • 8. Dostawa zamówionych Artykułów następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej. Istnieje możliwość odbioru zamówionych Artykułów w siedzibie Usługodawcy.

 • 9. Koszty transportu i dostawy Artykułów określone są w Sklepie internetowym

 • 10. Do każdego zamówienia zostaje wystawiana faktura VAT, która jest dostarczana Użytkownikowi wraz z Artykółw lub oddzielną przesyłką. Użytkownik może wyrazić zgodę na dostarczenie mu faktury VAT jedynie w formie elektronicznej. W takim przypadku, wystawiona faktura VAT w wersji elektronicznej zostaje umieszczona na Moje Konto w zakładce Historia zamówień.

 

§ 5. Ceny

 • 1. Wszystkie ceny Artykułów są podawane w polskich złotych i jeśli nie określono tego inaczej nie zawierają podatku VAT (ceny netto).

 • 2. Ceny nie obejmują kosztów transportu i dostawy Artykułów,

 • 3. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmiany cen w Cenniku, z tym, że zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych przed dokonaniem zmian.

 • 4. W katalogu mogą wystąpić artykuły z cena 0.00 złoty lub bez żadnej określonej, są to artykuły na specjalne zamówienie lub wycofane z produkcji zakup tych części jest możliwy wyłążocznie po wcześniejszym kontakcie z naszą firma lub    potwierdzeniu indywidualnie przygotowanej oferty w przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie odstąpienie od realizacji zamówienia.

 

§ 6. Formy płatności

 • 1. Płatność gotówką następuje przy odbiorze Artykułów i należy jej dokonać przy dostawie przesyłki lub przy odbiorze osobistym Artykułu.

 • 2. Użytkownik składając zamówienie może zadeklarować także płatność w formie przelewu bankowego lub online: e-przelew, e-transfer, karta płatnicza.

 • 3. Zamówienia płatne w innej formie, aniżeli przedpłata gotówką lub online (e-przelew, e-transfer, karta kredytowa) będą realizowane w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, po uznaniu rachunku bankowego Usługodawcy kwotą ceny Towaru. Brak wpływu środków na rachunek Usługodawcy w terminie 7 dni od złożenia zamówienia może spowodować anulowanie tego zamówienia. Zapis powyższy nie dotyczy jednostek budżetowych po przedstawieniu przez nie dokumentu nadania numer NIP oraz Regon.

 

§ 7. Czas realizacji zamówień

 • 1. Zamówienie realizowane jest w terminie określonym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z § 4 ust. 5. lub § 4 ust.6. Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust.3. Regulaminu.

 • 2. Zamówienie uznaje się za złożone w danym dniu roboczym, jeśli zostało złożone przez Użytkownika do godz. 13:00 tego dnia. Zamówienia złożone w dni robocze po tej godzinie lub złożone w soboty bądź dni ustawowo wolne od pracy uznaje się za złożone w następnym dniu roboczym.

 • 3. Użytkownik może, po kontakcie z Usługodawcą ustalić datę realizacji zamówienia na konkretną datę z przedziału czasowego zaproponowanego podczas składania zamówienia.

 • 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie albo opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru wynikające z niedokładnego albo błędnie podanego adresu dostawy.

 

§ 8. Odstąpienie od Umowy i zwrot Artykułów

 • 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Artykułu i odesłania go, na własny koszt, w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Wymagane jest odesłanie Artykułu w jego oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.

 • 2. Zwrotowi nie podlega Artykuł, w którym, w wyniku ingerencji Użytkownika, zostały dokonane jakiekolwiek zmiany oraz koszty transportu wysłanych Artykułów. Zwrotowi nie podlegają Artykuły elektroniczne, zawierające elektronikę oraz te realizowane na ?specjalne zamówienie klienta? o czym będzie poinformowany przy zamówieniu.

 • 3. Zwrot Artykułu w przypadku odstąpienia od zrealizowanej umowy musi nastąpić przed upływem tygodnia od realizacji prawa do odstąpienia.

 • 4. Zwrot zapłaconej ceny nastąpi w ciągu 14 dni od odebrania przez Usługodawcę odesłanego Artykułu. Strony mogą uzgodnić telefonicznie lub e-mailowo wymianę Artykułu na inny.

 • 5. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta, użytkownicy kupujący towary na działalność gospodarczą nie podlegają ustawie o prawach konsumentów.
 • 6. Użytkownik kupujący artykuły na fakture Vat zrzeka się praw konsumenta (klienta końcowego)

 

§ 9. Odpowiedzialność Usługodawcy za Artykuł z tytułu gwarancji

 • 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za sprzedany Artykuł z tytułu gwarancji na zasadach określonych w dołączonym do Artykuł dokumencie gwarancyjnym lub przy karcie Artykułu

 • 2. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w zakresie ilości lub jakości Artykułu. W zależności od decyzji Usługodawcy Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć Artykuł na własny koszt w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym gwarantującym zabezpieczenie przed uszkodzeniami mogącymi mieć wpływ na rozpatrzenie zgłoszenia gwarancyjnego.

 • 3. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłek Artykułu lub koszty wizyty przedstawiciela Usługodawcy (koszt ryczałtowy 150 zł netto) pokrywa Użytkownik.

 • 4. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami zawartymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Artykułu lub zamieszczonym przy karcie Artykułu na stronie www.atp-czesci.pl, postanowieniami niniejszego Regulaminu, o których mowa wyżej, do odpowiedzialności Usługodawcy za Artykuł zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny.

 

§ 10. Dane Użytkownika

 • 1. Użytkownik dokonując rejestracji Konta, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę podanych danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) w celu należytego świadczenia oferowanych przez Usługodawcę usług.

 • 2. Dane Użytkownika zostają umieszczone w bazie Usługodawcy i mogą być przetwarzane przez Usługodawcę w celu realizacji zamówienia i korzystania z Sklepu internetowego. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne

 • 3. Użytkownik podając swoje dane potwierdza ich autentyczność i zgodność z prawdą.

 • 4. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który dokonuje ich przetwarzania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn.zm.) .

 • 5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

 • 6. Usługodawca nie gromadzi danych osobowych innych niż podawane przez Użytkownika w toku Rejestracji, w tym danych osobowych podawanych przy realizacji płatności za zamówione Artykuły.

 • 7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Bezpieczeństwa.

 

§ 11. Newsletter

 • 1. Usługodawca może świadczyć na rzecz Użytkownika usługę polegającą na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie Usługodawcy, promocjach, rabatach i zniżkach (dalej: "Newsletter").

 • 2. Usługa Newsletter jest bezpłatna i wymaga zgody Użytkownika na przesyłanie informacji handlowych, w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn.zm.), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn.zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz.1204 z późn.zm.).

 • 3. Zgoda, o której mowa w ust.2 powyżej może zostać odwołana przez Użytkownika w każdym czasie. Odwołanie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego oświadczenia w ramach Konta.

 

§ 12. Prawa własności intelektualnej

 • 1. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do Sklepu internetowego, do jego poszczególnych elementów tekstowych i graficznych, jego nazwy, koncepcji, szaty graficznej, logo, układu, oprogramowania, innych rozwiązań technicznych, bazy danych oraz znaków towarowych są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy.

 • 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów, baz danych, programów, i znaków towarowych i logotypów w nich zawartych.

 • 3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu internetowego w ramach dozwolonego użytku osobistego, wyznaczonego przez przepisy prawa. Użytkownik nie może w szczególności kopiować, modyfikować ani wykorzystywać żadnych elementów Sklepu internetowego, chyba, że jest to niezbędne do korzystania z niego.

 • 4. Nazwy Artykułów oferowanych do sprzedaży w Sklepie internetowym są używane w celach identyfikacyjnych, są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub niezarejestrowanymi oznaczeniami handlowymi i są chronione na podstawie stosownych przepisów, w tym przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia z dnia 30 czerwca 2000 r. ?" (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508 z późn.zm.), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn.zm.), konwencji międzynarodowych, Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego.

 

§ 13. Postanowienia końcowe

 • 1. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2020

 • 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a wszelkie wprowadzone w nim zmiany obowiązują po 7 dniach od daty ich opublikowania na stronie www.atp-częsci.pl Korzystanie z Konta wymaga zaakceptowania zmian Regulaminu. Odmowa akceptacji zmian w Regulaminie jest równoznaczna z oświadczeniem o zaprzestaniu korzystania ze Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu realizowane są według Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

 • 3. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać i nie udostępniać osobom trzecim adresu e-mail stanowiącego login oraz hasła podanego podczas Rejestracji.

 • 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie, wykorzystujące adres e-mailowy oraz hasło Użytkownika bez jego wiedzy lub zgody.

 • 5. Umowa sprzedaży Artykułów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem jest zawierana zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 • 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego.

 • 7. Wszelką korespondencję i przesyłki do Sklepu internetowego należy kierować na adres: sklep@ebarista.pl z dopiskiem "Sklep Internetowy".

 • 8. Informacje dotyczące wystąpienia problemów technicznych w funkcjonowaniu Sklepu internetowego należy przesyłać na adres: sklep@ebarista.pl lub telefonicznie.

Magepow Categories Widget

 • Detergenty, odkamieniacze, akcesoria czyszczące, gąbki

  CHEMIA DO EKSPRESÓW 

  Płyn do czyszczenia ekspresów

  Jeśli chcemy, aby ekspres działał bezawaryjnie, a poranna kawa zawsze smakowała wybornie, koniecznie powinniśmy zadbać o prawidłową konserwację i mycie urządzenia. Regularne odkamienianie, wymiana filtrów oraz użycie zmiękczaczy nie tylko wydłuży żywotność sprzętu, ale również zapobiegnie rozwojowi niebezpiecznych dla zdrowia drobnoustrojów wewnątrz przewodów transportujących wodę lub mleko. Płyny i tabletki do czyszczenia ekspresów są podstawowym elementem usuwania zabrudzeń.

  Płyn do czyszczenia ekspresu Saeco oraz wielu innych popularnych marek

  Profesjonalna chemia do czyszczenia ekspresów jest nie tylko bardziej wydajna od produktów drogeryjnych, ale również charakteryzuje się uniwersalnym zastosowaniem. Możesz użyć płynu niezależnie od marki posiadanego urządzenia. Wśród najpopularniejszych ekspresów biurowych czy profesjonalnych znajdziesz sprzęt od Saeco oraz innych producentów, a oferowany asortyment detergentów idealnie sprawdzi się do czyszczenia każdego ekspresu do kawy. Ekonomiczne opakowania chemii starczą na dłużej, podczas gdy Ty nie będziesz musiał martwić się o zachowanie higieny przewodów i systemu mlecznego.

  Profesjonalne detergenty do czyszczenia ekspresów

  Oprócz płynów do czyszczenia ekspresów zamówisz u nas wysokiej jakości tabletki, środki do odkamieniania, a także odpowiednie produkty do spieniaczy mleka. Zapraszamy do składania zamówień, a w razie pytań do kontaktu!

   

 • Hopery, pojemniki na kawę

 • Odbijaki i szuflady do kawy

 • Tampery do kawy

Copyright © 2020 eBarista części i akcesoria do ekspresów kawowych, akcesoria dla baristów i hurtownia gastroczesci.:. Magento - Projekt i wykonanie Cenobitz.com Marketing Internetowy