Regulamin sklepu internetowego ebarista.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 • 1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działajacego pod adresem https://ebarista.pl przez prowadzonego przez firmą ATP Paweł Słyk z siedzibą w Otwocku

 • 2. Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie (przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w licznie mnogiej i odwrotnie):

  • 2.1. Usługodawca ? ATP Paweł Słyk, 05-400 Otwock, ul. Górna 59, NIP 532-187-13-56. Dane kontaktowe Usługodawcy: numer tel. (22) 7795733, dostępne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30 - 16.30, (dni robocze) adres e-mail: sklep@ebarista.pl,

  • 2.2. Użytkownik - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy ustawy przyznają zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

  • 2.3. Sklep internetowy - prowadzony przez Usługodawcę pod adresem ebarista.pl sklep internetowy umożliwiający zakup Artykułów;

  • 2.4. Artykuły ? części do urządzeń wyposażenia gastronomicznego, prezentowane w chwili składania zamówienia w Sklepie internetowym, będące przedmiotem sprzedaży. Informacje o Artykułach dostępnych w Sklepie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

  • 2.5. Cennik - ceny Artykułów dla poszczególnych rodzajów częsci,

  • 2.6. Konto - panel przydzielony Użytkownikowi na potrzeby rejestracji i dostępu do Sklepu internetowego, zawierający dane Użytkownika, w tym jego dane osobowe podane w procesie Rejestracji,

  • 2.7. Rejestracja - podanie danych przez Użytkownika w celu założenia Konta niezbędnego do korzystania ze Sklepu internetowego i wyrażenie stosownych zgód na korzystanie ze Sklepu internetowego,

  • 2.8. Regulamin - niniejszy regulamin, który stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z póz. zm.).

 • 3. Składanie zamówień w Sklepie internetowym przez witrynę Usługodawcy jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych urządzenia końcowego:

  • 3.1. Przeglądarka m. in.:

   • 3.1.1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub

   • 3.1.2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub

   • 3.1.3. Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

  • 3.2. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 1024 pikseli,

  • 3.3. połączenie z siecią Internet,

  • 3.4. dostęp do skrzynki pocztowej e-mail.

 

§ 2. Strony i przedmiot sprzedaży

 • 1. Usługodawca prowadzi w Sklepie internetowym sprzedaż Artykułów za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.atp-czesci.pl na terenie Polski. Do dokonania zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego niezbędna jest Rejestracja i założenie Konta.

 • 2. Przedmiotem umów sprzedaży zawieranych w Sklepie internetowym są Artykuły, oznaczone informacją "Produkt dostępny", z zastrzeżeniem postanowień §4 ust. 5 i 6.

 • 3. Usługodawca kieruje swoje usługi jedynie do podmiotów będących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny.

 

§ 3. Rejestracja

 • 1. Rejestracja w Sklepie internetowym odbywa się poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego wymagającego podania numeru NIP, podanie adresu e-mail stanowiącego login oraz hasła, zaakceptowanie Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania ze Sklepu internetowego. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywującym Konto. Po jego otwarciu należy dokonać pierwszego logowania.

 • 2. Rejestracja w Sklepie internetowym umożliwia dostęp do Konta oraz korzystanie ze Sklepu internetowego m.in. z funkcjonalności takich jak indywidualna oferta, podgląd historii zamówień, zwrotów i reklamacji, książka adresowa oraz dedykowane oferty i promocje oraz dedykowane informacje i porady.

 

§ 4. Składanie zamówień

 • 1. Warunkiem zakupu Artykułów za pośrednictwem Sklepu internetowego jest założenie Konta na stronie  ebarista.pl zgodnie z § 3 Regulaminu.

 • 2. Zamówienia składane są elektronicznie poprzez Sklep internetowy. Użytkownik składa zamówienie poprzez wybór Artykułu w Sklepie internetowym i dodaniu do go koszyka.

 • 3. Podstawowym warunkiem przyjęcia i realizacji dokonanego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika wzoru zamówienia udostępnionego w Sklepie internetowym i zatwierdzenie go poprzez przycisk ?Zamawiam i płacę?.

 • 4. Potwierdzenie otrzymania przez Usługodawcę zamówienia jest dokonywane przez Usługodawcę drogą e-mailową na adres Użytkownika wskazany w zamówieniu, najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi jeszcze zawarcia umowy sprzedaży Artykułów.

 • 5. W terminie maksymalnie 6 dni roboczych od potwierdzenia otrzymania zamówienia Usługodawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji oraz dostępność Towaru i określi termin jego realizacji.

 • 6. W przypadku braku dostępności zamówionego Artykułu Usługodawca w terminie maksymalnie 6 dni roboczych od dnia potwierdzenia otrzymania zamówienia wysyła do Użytkownika e-mailem lub przedstawia kontaktując się za pomocą podanego przez Użytkownika przy Rejestracji numeru telefonu propozycję zmian co do trybu dalszej realizacji zamówienia (anulowanie zamówienia w części lub w całości, uzgodnienie nowego terminu, zamiana Artykułu niedostępnego na dostępny). W przypadku uzgodnienia nowych warunków realizacji zamówienia Usługodawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji. W przypadku nieuzgodnienia nowych warunków zamówienia lub w przypadku brak odpowiedzi ze strony Użytkownika w terminie 3 dni roboczych od wysłania ww. e-maila lub próby kontaktu za pomocą podanego przy rejestracji numeru telefonu w celu uzgodnienia nowych warunków zamówienia, uznaje się za brak akceptacji przez Użytkownika wprowadzonych zmian i anulowanie zamówienia.

 • 7. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia przez Usługodawcę zgodnie z postanowieniami ustępów 5 lub 6, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Artykułów.

 • 8. Dostawa zamówionych Artykułów następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej. Istnieje możliwość odbioru zamówionych Artykułów w siedzibie Usługodawcy.

 • 9. Koszty transportu i dostawy Artykułów określone są w Sklepie internetowym

 • 10. Do każdego zamówienia zostaje wystawiana faktura VAT, która jest dostarczana Użytkownikowi wraz z Artykółw lub oddzielną przesyłką. Użytkownik może wyrazić zgodę na dostarczenie mu faktury VAT jedynie w formie elektronicznej. W takim przypadku, wystawiona faktura VAT w wersji elektronicznej zostaje umieszczona na Moje Konto w zakładce Historia zamówień.

 

§ 5. Ceny

 • 1. Wszystkie ceny Artykułów są podawane w polskich złotych i jeśli nie określono tego inaczej nie zawierają podatku VAT (ceny netto).

 • 2. Ceny nie obejmują kosztów transportu i dostawy Artykułów,

 • 3. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmiany cen w Cenniku, z tym, że zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych przed dokonaniem zmian.

 • 4. W katalogu mogą wystąpić artykuły z cena 0.00 złoty lub bez żadnej określonej, są to artykuły na specjalne zamówienie lub wycofane z produkcji zakup tych części jest możliwy wyłążocznie po wcześniejszym kontakcie z naszą firma lub    potwierdzeniu indywidualnie przygotowanej oferty w przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie odstąpienie od realizacji zamówienia.

 

§ 6. Formy płatności

 • 1. Płatność gotówką następuje przy odbiorze Artykułów i należy jej dokonać przy dostawie przesyłki lub przy odbiorze osobistym Artykułu.

 • 2. Użytkownik składając zamówienie może zadeklarować także płatność w formie przelewu bankowego lub online: e-przelew, e-transfer, karta płatnicza.

 • 3. Zamówienia płatne w innej formie, aniżeli przedpłata gotówką lub online (e-przelew, e-transfer, karta kredytowa) będą realizowane w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, po uznaniu rachunku bankowego Usługodawcy kwotą ceny Towaru. Brak wpływu środków na rachunek Usługodawcy w terminie 7 dni od złożenia zamówienia może spowodować anulowanie tego zamówienia. Zapis powyższy nie dotyczy jednostek budżetowych po przedstawieniu przez nie dokumentu nadania numer NIP oraz Regon.

 

§ 7. Czas realizacji zamówień

 • 1. Zamówienie realizowane jest w terminie określonym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z § 4 ust. 5. lub § 4 ust.6. Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust.3. Regulaminu.

 • 2. Zamówienie uznaje się za złożone w danym dniu roboczym, jeśli zostało złożone przez Użytkownika do godz. 13:00 tego dnia. Zamówienia złożone w dni robocze po tej godzinie lub złożone w soboty bądź dni ustawowo wolne od pracy uznaje się za złożone w następnym dniu roboczym.

 • 3. Użytkownik może, po kontakcie z Usługodawcą ustalić datę realizacji zamówienia na konkretną datę z przedziału czasowego zaproponowanego podczas składania zamówienia.

 • 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie albo opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru wynikające z niedokładnego albo błędnie podanego adresu dostawy.

 

§ 8. Odstąpienie od Umowy i zwrot Artykułów

 • 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Artykułu i odesłania go, na własny koszt, w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Wymagane jest odesłanie Artykułu w jego oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.

 • 2. Zwrotowi nie podlega Artykuł, w którym, w wyniku ingerencji Użytkownika, zostały dokonane jakiekolwiek zmiany oraz koszty transportu wysłanych Artykułów. Zwrotowi nie podlegają Artykuły elektroniczne, zawierające elektronikę oraz te realizowane na ?specjalne zamówienie klienta? o czym będzie poinformowany przy zamówieniu.

 • 3. Zwrot Artykułu w przypadku odstąpienia od zrealizowanej umowy musi nastąpić przed upływem tygodnia od realizacji prawa do odstąpienia.

 • 4. Zwrot zapłaconej ceny nastąpi w ciągu 14 dni od odebrania przez Usługodawcę odesłanego Artykułu. Strony mogą uzgodnić telefonicznie lub e-mailowo wymianę Artykułu na inny.

 • 5. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta, użytkownicy kupujący towary na działalność gospodarczą nie podlegają ustawie o prawach konsumentów.
 • 6. Użytkownik kupujący artykuły na fakture Vat zrzeka się praw konsumenta (klienta końcowego)

 

§ 9. Odpowiedzialność Usługodawcy za Artykuł z tytułu gwarancji

 • 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za sprzedany Artykuł z tytułu gwarancji na zasadach określonych w dołączonym do Artykuł dokumencie gwarancyjnym lub przy karcie Artykułu

 • 2. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w zakresie ilości lub jakości Artykułu. W zależności od decyzji Usługodawcy Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć Artykuł na własny koszt w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym gwarantującym zabezpieczenie przed uszkodzeniami mogącymi mieć wpływ na rozpatrzenie zgłoszenia gwarancyjnego.

 • 3. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłek Artykułu lub koszty wizyty przedstawiciela Usługodawcy (koszt ryczałtowy 150 zł netto) pokrywa Użytkownik.

 • 4. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami zawartymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Artykułu lub zamieszczonym przy karcie Artykułu na stronie www.atp-czesci.pl, postanowieniami niniejszego Regulaminu, o których mowa wyżej, do odpowiedzialności Usługodawcy za Artykuł zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny.

 

§ 10. Dane Użytkownika

 • 1. Użytkownik dokonując rejestracji Konta, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę podanych danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) w celu należytego świadczenia oferowanych przez Usługodawcę usług.

 • 2. Dane Użytkownika zostają umieszczone w bazie Usługodawcy i mogą być przetwarzane przez Usługodawcę w celu realizacji zamówienia i korzystania z Sklepu internetowego. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne

 • 3. Użytkownik podając swoje dane potwierdza ich autentyczność i zgodność z prawdą.

 • 4. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który dokonuje ich przetwarzania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn.zm.) .

 • 5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

 • 6. Usługodawca nie gromadzi danych osobowych innych niż podawane przez Użytkownika w toku Rejestracji, w tym danych osobowych podawanych przy realizacji płatności za zamówione Artykuły.

 • 7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Bezpieczeństwa.

 

§ 11. Newsletter

 • 1. Usługodawca może świadczyć na rzecz Użytkownika usługę polegającą na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie Usługodawcy, promocjach, rabatach i zniżkach (dalej: "Newsletter").

 • 2. Usługa Newsletter jest bezpłatna i wymaga zgody Użytkownika na przesyłanie informacji handlowych, w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn.zm.), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn.zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz.1204 z późn.zm.).

 • 3. Zgoda, o której mowa w ust.2 powyżej może zostać odwołana przez Użytkownika w każdym czasie. Odwołanie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego oświadczenia w ramach Konta.

 

§ 12. Prawa własności intelektualnej

 • 1. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do Sklepu internetowego, do jego poszczególnych elementów tekstowych i graficznych, jego nazwy, koncepcji, szaty graficznej, logo, układu, oprogramowania, innych rozwiązań technicznych, bazy danych oraz znaków towarowych są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy.

 • 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów, baz danych, programów, i znaków towarowych i logotypów w nich zawartych.

 • 3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu internetowego w ramach dozwolonego użytku osobistego, wyznaczonego przez przepisy prawa. Użytkownik nie może w szczególności kopiować, modyfikować ani wykorzystywać żadnych elementów Sklepu internetowego, chyba, że jest to niezbędne do korzystania z niego.

 • 4. Nazwy Artykułów oferowanych do sprzedaży w Sklepie internetowym są używane w celach identyfikacyjnych, są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub niezarejestrowanymi oznaczeniami handlowymi i są chronione na podstawie stosownych przepisów, w tym przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia z dnia 30 czerwca 2000 r. ?" (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508 z późn.zm.), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn.zm.), konwencji międzynarodowych, Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego.

 

§ 13. Postanowienia końcowe

 • 1. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2020

 • 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a wszelkie wprowadzone w nim zmiany obowiązują po 7 dniach od daty ich opublikowania na stronie www.atp-częsci.pl Korzystanie z Konta wymaga zaakceptowania zmian Regulaminu. Odmowa akceptacji zmian w Regulaminie jest równoznaczna z oświadczeniem o zaprzestaniu korzystania ze Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu realizowane są według Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

 • 3. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać i nie udostępniać osobom trzecim adresu e-mail stanowiącego login oraz hasła podanego podczas Rejestracji.

 • 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie, wykorzystujące adres e-mailowy oraz hasło Użytkownika bez jego wiedzy lub zgody.

 • 5. Umowa sprzedaży Artykułów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem jest zawierana zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 • 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego.

 • 7. Wszelką korespondencję i przesyłki do Sklepu internetowego należy kierować na adres: sklep@ebarista.pl z dopiskiem "Sklep Internetowy".

 • 8. Informacje dotyczące wystąpienia problemów technicznych w funkcjonowaniu Sklepu internetowego należy przesyłać na adres: sklep@ebarista.pl lub telefonicznie.

Copyright © 2020 eBarista części i akcesoria do ekspresów kawowych, akcesoria dla baristów i hurtownia gastroczesci.:. Magento - Projekt i wykonanie Cenobitz.com Marketing Internetowy